مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و دستیار توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی

زینب حمیدزاده


سوابق علمی:

  • کارشناسی مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
  • دکترای تخصصی مهندسی سیستم های انرژی- دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران