ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دومین کمیته راهبری پروژه IREEMA (پشتیبانی از پیاده سازی بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست درایران)

دومین کمیته راهبری پروژه IREEMA (پشتیبانی از پیاده سازی بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست درایران)

دومین نشست کمیته راهبری پروژه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با حضور اعضای کمیته راهبری، نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور خارجه، وزارتخانه های نفت و نیرو و نمایندگان وزارت محیط زیست آلمان، شرکت DIW-Econ و شرکت KMW برگزار شد. جلسات کمیته راهبری پروژه دوبار در هر سال و با هدف ارائه پیشرفت پروژه و اتخاذ تصمیمات مهم برگزار میگردد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان اولین کمیته راهبری پروژه IREEMA (پشتیبانی از پیاده سازی بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست درایران)

اولین کمیته راهبری پروژه IREEMA (پشتیبانی از پیاده سازی بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست درایران)

خانم دکتر زینب حمیدزاده مجری ملی پروژه خلاصه ای از روند همکاری های وزارت محیط زیست آلمان و معاونت علمی, فناوری ریاست جمهوری و تاریخچه ای از نحوه شکل گیری این همکاری را ارائه نمودند و بر اهمیت جلسات کمیته راهبری تاکید نمودند.