ارائه مدل همکاری و توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری حوزه برق در حضور وزیر نیرو و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

طهماسب زاده

خانم حمیدزاده - دستیار توسعه زییست بوم نوآوری حوزه انرژی معاونت علمی ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان تفاهمنامه ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ارکان توسعه زیست بوم برق ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ارائه مدل توسعه زیست بوم حوزه برق ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ارائه مدل توسعه زیست بوم حوزه برق ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ارائه مدل توسعه زیست بوم حوزه برق ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ارائه مدل توسعه زیست بوم حوزه برق ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ارائه مدل توسعه زیست بوم حوزه برق ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
کلمات کلیدی