مروري بر سازوکارهاي مبتنی بر بازار بهینه سازي انرژي در جهاندر این گزارش، مروري کلی بر ابزارهاي مبتنی بر بازار در سطح بین الملل که افزایش بهره وري انرژي و کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي را ترویج می‌دهند خواهیم داشت. هدف اصلی این متن این است که به شناخت مکانیسم هاي مختلف مبتنی بر بازار، شیوه هاي عملیات و پتانسیل آنها براي دستیابی به کارایی انرژي و اهداف زیست محیطی کمک گردد.

لازم به ذکر است که این مقاله توسط مشاوران بین‌المللی پروژه IREEMA در ستاد توسعه زیست‌بوم نوآوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه و تدوین شده‌است.لینک دانلود مقاله