همایش دو روزه توسعه‌ی کسب و کار شرکت‌های خدمات انرژی برگزار شد

• پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان» و «انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران»، همایش دو روزه «توسعه کسب و کار شرکت‌های خدمات انرژی» را با حضور ذی‌نفعان دولتی، شرکت‌های خدمات انرژی و مدیران و کارشناسان ساختمان‌های پایلوت برگزار کردند.

کلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان