ساخت توربین بادی در دانشگاه فردوسی مشهد

21 اسفند 1397

ساخت توربین بادی در دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر احد رئیس پژوهشکده هوا و خورشید دانشگاه فردوسی مشهد، اظهار کرد: عملکرد پژوهشکده هوا و خورشید دانشگاه فردوسی مشهد باعث شده است تحقیق و توسعه صنعت در دل دانشگاه انجام شود و بیشترین فعالیتی که در این پژوهشکده همراه با تحقیقات انجام می‌شود، فرآیند طراحی و ساخت است.