دومين نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ايران/ اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع پایین دستی نفت ایران

14 اردی بهشت 1398

دومين نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ايران/ اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع پایین دستی نفت ایران

دومين نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ايران و اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع پایین دستی نفت ایران در تاریخ 5 الی 8 شهريور ماه 1398 در مرکز بين المللي شهر آفتاب با حضور شرکت هاي داخلي و خارجي برگزار می گردد.