نور پنل های خورشیدی راهی برای تبدیلCO2 به سوخت

9 مهر 1393 نور پنل های خورشیدی راهی برای تبدیلCO2 به سوخت

نور پنل های خورشیدی راهی برای تبدیلCO2 به سوخت

دانشمندان روش موثری برای بهره برداری از نور خورشید در جهت تبدیل دی اکسید کربن به سوختی جایگزین که به عنوان اسید فرمیک شناخته می شود، ابداع نموده‌اند .