نانومواد کاتد باتری ساخته می شود

15 بهمن 1397

نانومواد کاتد باتری ساخته می شود

شرکت کانادایی نانووان همکاری مشترکی با شرکت سینت گوبین آغاز کرده تا با همکاری یکدیگر روی توسعه نانومواد مورد استفاده در ساخت کاتد باتری یون لیتیم کار کنند.