برنامه ملي مقابله با بيابانزايي تدوین می‌شود

28 خرداد 1393 ابراهیم باباییان:

برنامه ملي مقابله با بيابانزايي تدوین می‌شود

بر اساس فرجه زماني اعلام شده از سوي كنوانسيون بين المللي مقابله با بيابانزايي (UNCCD) و زمانبندي پيشبيني شده، مقرر است برنامه ملي مقابله با بیابان زایی کشور بازنگري و پس از تكميل، به کنوانسیون مقابله با بیابان زایی سازمان ملل متحد ارسال شود.