تلاش کشور کانادا برای کاهش اثرات زیست محیطی ماسه های نفتی

23 بهمن 1396

تلاش کشور کانادا برای کاهش اثرات زیست محیطی ماسه های نفتی

کانادا مياياردها دلار برای کاهش اثرات زیست محیطی ماسه های نفتی هزينه مي كند