نسبت نیروگاه های تجدیدپذیر به کل واحدهای نیروگاهی و غیر خانگی جدید نصب شده در کشور امریکا در سال 2017

24 بهمن 1396

نسبت نیروگاه های تجدیدپذیر به کل واحدهای نیروگاهی و غیر خانگی جدید نصب شده در کشور امریکا در سال 2017

نیمی از واحدهای نیروگاهی و غیر خانگی جدید نصب شده در کشور امریکا در سال 2017 متعلق به واحدهای تجدیدپذیر بوده است.