برنامه بیل گیتس برای مبارزه با تغییرات اقلیمی

27 اسفند 1396

برنامه بیل گیتس برای مبارزه با تغییرات اقلیمی

ایده بیل گیتس در واقع بسیار ساده است. ایده شامل جذب دی‌اکسید کربن از هوا و تبدیل آن به سوخت می‌باشد. اما سؤال مهم آن است که آیا این ایده امکان تبدیل به یک واحد صنعتی اقتصادی را خواهد داشت؟