ساخت نیمی از نیروگاه‌های بادی فراساحل اروپا در سال 2017 در انگلستان

2 فروردین 1397

ساخت نیمی از نیروگاه‌های بادی فراساحل اروپا در سال 2017 در انگلستان

نیمی از نیروگاه‌های بادی فراساحل اروپا در سال 2017 در انگلستان ساخته شده است.