هشدار فائو نسبت به تهدید امنیت غذایی به دلیل تغییرات اقلیم

10 آذر 1397

هشدار فائو نسبت به تهدید امنیت غذایی به دلیل تغییرات اقلیم

سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل (فائو) طی گزارشی که چهارشنبه آذرماه منتشر کرده، می گوید که تغییرات آب و هوایی امنیت غذایی را در معرض خطر قرار داده است.