اینوتکس ۹۷؛ مسیری ثابت با رویکردی متفاوت ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

20 خرداد 1397

اینوتکس ۹۷؛ مسیری ثابت با رویکردی متفاوت ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

دومین نشست تجاری فناوری D8 در اینوتکس امسال برگزار خواهد شد