🔶 چشم انداز انرژی (قسمت ششم)

2 اسفند 1396

🔶 چشم انداز انرژی (قسمت ششم)

طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، چشم انداز حوزه انرژی جهان متاثر از عوامل مختلفی خواهد بود: رشد سریع ظرفیت و کاهش قیمت انرژی های پاک، رشد روند تامین انرژی مورد نیاز جهان از برق نسبت به دیگر منابع، توسعه نفت شیل در ایالات متحده و جهان و...