استفاده از نمک‌های مذاب در نیروگاه های فتوولتاییک

16 اسفند 1396

استفاده از نمک‌های مذاب در نیروگاه های فتوولتاییک

آیا نمکهای مذاب میتوانند برق مورد نیاز خورشیدی به مدت 24 ساعت را تامین نمایند؟