بررسی بهترین صفحات خورشیدی خانگی تولید شده در جهان

16 اسفند 1396

بررسی بهترین صفحات خورشیدی خانگی تولید شده در جهان

میزان صفحات خورشیدی نصب¬شده در سال 2017 98 گیگاوات بوده که نسبت به 70 گیگاوات نصب¬شده در سال 2016 رشد 40% در یک سال را نشان میدهد. ده تولیدکننده برتر این صفحات، 58% از کل تولید بالغ بر 57 گیگاوات را تولید کرده¬اند.