بررسی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در حوزه انرژی

8 خرداد 1397

بررسی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در حوزه انرژی

هدف هفتم از مجموعه اهداف توسعه پایدار مربوط به اطمینان از دسترسی به انرژی به صرفه، مطمئن و پایدار تا سال 2030 می‌باشد که دارای سه زیرهدف دسترسی به برق و انرژی‌های پاک برای آشپزی، انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی می‌باشد.