آخرین اطلاعات مربوط به بکارگیری پیلهای سوختی برای تولید برق در آمریکا

8 خرداد 1397

آخرین اطلاعات مربوط به بکارگیری پیلهای سوختی برای تولید برق در آمریکا

در انتهای سال 2016، 56 واحد تولید برق از پیلهای سوختی با ظرفیت بالاتر از 1 مگاوات با ظرفیت مجموع 137 مگاوات در آمریکا فعال بوده اند و 85% از این ظرفیت از سال 2013 به این سو وارد مدار شده اند.