عدم تغییر نرخ و شرایط خرید تضمینی تجدیدپذیر‌ها تا پایان امسال

26 فروردین 1397

عدم تغییر نرخ و شرایط خرید تضمینی تجدیدپذیر‌ها تا پایان امسال

صادق زاده گفت: در قیمت‌های خرید تضمینی تغییری بوجود نیامده است و دقیقا تا پایان سال با همان شرایط قبلی ادامه دارد.