🔴 استارتاپ Vebbu

27 فروردین 1397 معرفی استارتاپ

🔴 استارتاپ Vebbu

پایش، تصفیه و بهبود کیفیت هوای اتاق با استفاده از تهویه بازیافت حرارتی، سنسورهای اینترنت اشیاء و یک اپلیکیشن موبایل