روند کاهشی یارانه اعطا شده در دنیا به سوخت‌های فسیلی

23 بهمن 1396

روند کاهشی یارانه اعطا شده در دنیا به سوخت‌های فسیلی

یارانه اعطا شده در دنیا به سوختهای فسیلی روند کاهشی دارد اما هنوز به صفر نرسیده است.